Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)je Dalet institut s.r.o., Dukelských hrdinů 231, 793 61 Hlubočky, IČ: 059 89 604, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70178 (dále jen „správce“).

Pokud se na nás v průběhu zpracování Vašich osobních údajů budete chtít obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@dalet.cz.

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce v souladu se všemi zákonnými povinnostmi uvedenými především v zákoně č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a GDPR.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu, a to především při plnění smlouvy a udělením souhlasu.

Zdroje a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl(a) nebo osobní údaje, které jsme jako správce získali na základě plnění služeb, které poskytujeme.

Pro plnění uzavřené smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. fakturace služby, příprava a zaslání osvědčení o absolvování vzdělávacích programů, zasílání organizačních informací, sdílení studijních materiálů).

Jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jména a e-mailové adresy pro poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, informací a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasuosobní údaje v rozsahu jména a e-mailové adresy pro účely přímého marketingu (tedy zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V neposlední řadě zpracováváme na základě Vašeho souhlasu osobní údaje v rozsahu jména a kontaktu pro poskytnutí údajů do seznamu kontaktů našich absolventů, pro vzájemné propojení komunity.

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností a služeb vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi jako správcem a zasílání obchodních sdělení či další marketingové aktivity.

Doba uchování údajů

Uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a Vámi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Zpracovatelem osobních údajů může být také spolupracující organizace: Dalet z.s., Dukelkských hrdinů 231, 783 61 Hlubočky, IČ: 22878947, zastoupená Mgr. Leošem Zatloukalem, PhD. et PhD.

Osobních údaje mohou být dále předány pouze: 
• osobám podílející se na dodání a realizaci služeb na základě smlouvy,
• osobám zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
• osobám zajišťující účetnictví a další nezbytné činnosti související s podnikáním.

Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 
Jiným subjektům, umožníme přístup k Vašim osobním údajům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR,
právo na omezení zpracování údajů dle čl. 18 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 50 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Tato námitka bude vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, pomocí naší speciálně zřízené e-mailové adrese info@dalet.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.
Na ochranu osobních údajů v České republice dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě své nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme jako správce přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijali jsme také technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním přihlášky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto zásady jsou účinné od 1. 6. 2023.