Všeobecné obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dalet institut, s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 231, 793 61 Hlubočky, IČ: 059 89 604, zapsanou u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70178. e-mail: info@dalet.cz., dále jen „prodávající

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a klientem.
Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u prodávajícího objednala službu.
Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Službou se pro účely těchto VOP rozumí kurzy dle nabídky prodávajícího.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smluvní vztah mezi prodávajícím a klientem vzniká na základě prodávajícím potvrzené písemné či elektronické přihlášky ke kurzu.
Prodávající se zavazuje, že dá nejpozději do 5 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Následně při naplnění minimální kapacity kurzu zašle prodávající klientovi fakturu za kurzovné (případně po vzájemné domluvě na jeho část). Místo v kurzu má klient závazně rezervováno po úhradě faktury.
Úhrada částky dle předchozího odstavce tohoto článku se vztahuje na termín kurzu, který si klient při přihlášení vybral.
V případě, že klient, po úhradě kurzovného dle odst. 2 tohoto článku, bude bez vážného důvodu požadovat změnu termínu kurzu za jiný než ten, který si při přihlášení vybral, bude postupováno dle čl. VI. těchto VOP. Vážným důvodem se pro účely těchto VOP rozumí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, a to ve smyslu příslušných právních předpisů. Případné vážné důvody je klient povinen prokázat, v opačném případě k nim nebude přihlíženo.
Pokud klient neuhradí fakturu do data splatnosti uvedeného na této faktuře nebo se do tohoto data se s prodávajícím nedohodne na jiném datu úhrady, bude prodávajícím jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.
Smlouva mezi prodávajícím a klientem je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí klientovu objednávku.

III. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

Platbu za služby lze provést výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, přičemž platební informace budou klientovi zaslány ve faktuře na jeho emailovou adresu.
Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 14 dní ode dne jejich doručení, a to ve smyslu čl. X. těchto VOP, pokud není s klientem individuálně dohodnuto jinak.

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

Pro každý kurz nabízený prodávajícím je stanoven minimální počet klientů. Při nižším počtu klientů si prodávající vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
V případě neúčasti klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje prodávající žádnou kompenzaci. Klient nemá zejména právo na zařazení do následujícího kurzu stejného typu.
Nemůže-li se klient objednaného a uhrazeného kurzu zúčastnit, pak je oprávněn zajistit za sebe náhradníka. Právě uvedené platí pouze v případě, že k zajištění náhradníka dojde ještě před zahájením kurzu, nikoli v jeho průběhu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 1denní nebo vícedenní kurz.
Každý klient, který aktivně absolvuje kurz a splní jeho podmínky, má nárok na obdržení certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát klient obdrží ihned po skončení kurzu. Nárok na obdržení certifikátu má klient pouze v případě, že absolvuje celý kurz s maximální neúčastí 10 procent a splní všechny další podmínky stanovené pro úspěšné absolvování kurzu, se kterými je při jeho zahájení seznámen.
Prodávající má právo provést změny v osobách lektorů v konkrétním kurzu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA

V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku prodávajícímu a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, uhrazené peněžní prostředky (po odečtení nevratné platby dle čl. VI. odst. 1 těchto VOP), které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.
V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit.
V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. STORNO PODMÍNKY

Zruší-li klient svou účast na některém kurzu, pak mu vznikne povinnost uhradit storno v této výši:
30  kalendářních dní před zahájením kurzu: 0 %;
29 – 10 kalendářních dní před zahájením kurzu: 50 % z celkové ceny kurzu;
9 a méně kalendářních dní před zahájením kurzu: 100 % z celkové ceny kurzu. 

VII. PORUŠENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO KURZY ZE STRANY KLIENTA

V případě, že klient bude jakýmkoli způsobem narušovat plynulý průběh kurzu, případně promešká více než stanovený počet výukových hodin dle čl. IV. odst. 4 těchto VOP) bude toto jednání považováno za porušení smlouvy, uzavřené mezi klientem a prodávajícím, podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku.
V případě, že klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či prodávajícího, bude toto jednání rovněž považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a má prodávající právo od smlouvy uzavřené s tímto klientem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

VIII. ZÁRUKA A REKLAMACE

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
Klient uplatní reklamaci u prodávajícího písemně na adrese Dalet institut s.r.o., Dukelských hrdinů 231, 783 61 či elektronicky na emailové adrese info@dalet.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude prodávající reklamaci posuzovat.
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží prodávajícím.

IX. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro případ, že klient zahájil své vzdělávání na některém z kurzů nabízených prodávajícím, má se za to, že již první absolvovanou výukovou hodinou přijal celé plnění poskytované prodávajícím, což platí bez ohledu na to, zda se jedná o jednodenní kurz, jeden z modulů vícestupňového kurzu nebo vícestupňový kurz zakoupený jako celek.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a klientem poté, co klient zahájil své vzdělávání na některém z kurzů nabízených prodávajícím, nemá klient právo na vrácení žádné částky, jelikož došlo ke zkonzumování plnění poskytnutého prodávajícím.
Pravidla popsaná v tomto článku se neaplikují na případy uvedené v čl. VIII. odst. 1 těchto VOP.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

XI. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

Veškeré smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
Prodávající a klient v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

XII. DORUČOVÁNÍ

Veškerá písemná komunikace mezi prodávajícím a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím prodávajícího a podléhají autorskoprávní ochraně.
V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2023.