HYPNOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ- využití přímých a nepřímých sugescí přI spoluvytváření řešení s klienty

Otevíráme  další běh výcviku zaměřeného na využití hypnózy v rámci přístupu zaměřeného na řešení. Výcvik se věnuje základním východiskům a nástrojům přístupu zaměřeného na řešení a ericksonovské hypnózy. Připraveny jsou i moduly zahrnující dovednosti pro hypnoterapeutickou práci s dětmi a dalšími tématy. Po absolvování výcviku je možné pokračovat rovnou v navazující části komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení, který je certifikovaný u ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).

Pro koho je výcvik určen

Výcvik v hypnoterapii zaměřené na řešení je určen pro lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty a poradce či klinicky zaměřené sociální pracovníky.

Vybraná témata

 • východiska a principy SF přístupu
 • připojování ke klientovi
 • základní postup SF rozhovoru
 • povaha hypnózy
 • přímé a nepřímé sugesce
 • standardizované a individualizované postupy navozování hypnózy 
 • a další…

Akreditace

AKP ČR – asociace klinických psychologů

Termín konání

2. – 3. 5. 2024
3. – 4. 6. 2024
Další termíny lze nalézt v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je SFH-05.

Cena

44 000 Kč za celý výcvik

Pozn.: Účastníci, kteří budou pokračovat v navazujícím výcviku na něj získají slevu 5 000 Kč. Sleva bude odečtena z první splátky navazujícího výcviku.

Lektorský tým

Lektor, na řešení orientovaný psychoterapeut, hypnoterapeut a supervizor, certifikovaný Reteaming kouč a trenér, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Lektor, psycholog, na řešení orientovaný psychoterapeut, hypnoterapeut a supervizor, certifikovaný Reteaming kouč a trenér, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)

Z čeho vycházíme:

Přístup zaměřený na řešení (v angličtině „solution-focused“, zkratka: SF) je etablovaný způsob práce v psychoterapii a poradenství. Přístup zaměřený na řešení vytvořil Steve de Shazer, Insoo Kim Berg a jejich kolegové v BFTC v Milwuakee (USA) a rozvíjeli jej jejich žáci a kolegové po celém světě. Jedním z „kořenů“ tohoto přístupu je způsob práce pozdního Miltona H. Ericksona, fenomenálního hypnoterapeuta, který rozvinul četné nové a tvořivé terapeutické postupy. Ericksonův přístup k hypnóze založený na spolupráci a tvořivém hledání a využívání zdrojů klientů je základním východiskem tohoto výcviku, i když se účastníci seznámí i s tradičními a standardizovanými postupy navozování a využití hypnózy

Co se na výcviku naučíte:

V tomto výcviku bude pozornost věnována základním východiskům a postupům přístupu zaměřeného na řešení a jejich propojení s hypnotickými postupy. Důraz je položený jednak na jednotlivé postupy („nástroje“), které usnadňují naučit se nové dovednosti a tvořivě je začlenit do svého způsobu práce a zároveň na porozumění základním principům hypnózy jako spolupracujícím vztahem tvořivě rozvíjejícím nové učení se využívat zdroje, které má klient k dispozici. Výcvik je koncipován v souladu se směrnicemi ericksonovských tréninkových institutů sdružených pod M. H. Erickson Foundation a směrnicemi Association for Solution-Focused Hypnotherapy. Připraveny jsou navazující moduly zahrnující dovednosti pro hypnoterapeutickou práci s dětmi a dalšími tématy a supervize, tak aby absolventi výcviku mohli získat Evropský certifikát hypnózy (ECH). Po absolvování výcviku je možné pokračovat rovnou v navazující části komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení.

Vybraná témata:

 • východiska a principy SF přístupu
 • připojování ke klientovi
 • základní postup SF rozhovoru
 • povaha hypnózy
 • přímé a nepřímé sugesce
 • standardizované a individualizované postupy navozování hypnózy
 • hypnotická práce s preferovanou budoucností
 • ideodynamické postupy
 • hypnotické škálování
 • kotvení
 • práce s metaforami a příběhy
 • hypnotické fenomény a jejich využití pro řešení
 • práce s výjimkami
 • experimenty
 • využití autohypnózy


Metody výuky:

 • přednášky – výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe
 • praktický trénink dovedností – cílené procvičování konkrétních dovedností v malých skupinkách spojené s reflexí
 • zážitkové lekce – cvičení, jejichž cílem je nová zkušenost účastníka (učení zážitkem)
 • symposion – diskuse ve skupině nad teoretickými tématy


Struktura výcviku:

 • Sebezkušenost (zážitek SF práce s využitím hypnózy na sobě) + principy SF + základní teoretické uvedení do hypnózy (16 hod)
 • Základy SF rozhovoru (struktura, zaměření) (16 hod)
 • Využití hypnoterapeutických postupů v SF – teorie, trénink, reflexe (80 hod)
 • Specifická témata - hypnoterapie dětí, práce s bolestí, návyky apod. (32 hod)
 • Obhajoby - prezentace úspěšných případů z praxe účastníků (16 hod)


Podmínky absolvování:

 • účast minimálně 90% výuky (v případě potřeby je možné se s lektory domluvit na individuální náhradě)
 • odevzdané všechny podklady pro symposia (celkem 5 materiálů, vždy v rozsahu max. 1 strana A4)
 • prezentace vlastní terapeutické práce účastníků - ústní prezentace kasuistiky úspěšné terapie + diskuse při obhajobách (20 min.) 


Akreditace:

 • AKP – Asociace klinických psychologů
 • Výcvik splňuje vstupní parametry přímé výuky výcviků uznatelných pro Association for SolutionFocused Hypnotherapy (AfSFH; http://www.afsfh.co.uk)
 • Výcvik koresponduje s vodítky pro výcvikové instituty sdružené pod Milton H. Erickson Foundation (www.erickson-foundation.org) pro výcviky v ericksonovské hypnoterapii (3. stupeň), samotná M. H. Erickson Foundation žádné akreditace neuděluje (jen nabízí vodítka).
 • Absolventi výcviku získají osvědčení o absolvování kurzu „Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce“ (160 h), který je akreditovaný na MPSV ČR.
 • Po absolvování výcviku lze nastoupit do navazující části komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení (celk. 1400 h), který je certifikován u ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).
 • Po absolvování výcviku a po absolvování dalších 40h supervize získají účastníci osvědčení s celkovou hodinovou dotací 200h, s nímž lze žádat o Evropský certifikát hypnózy (European Certificate of Hypnosis (adjunctive) – ECH) při European Society of Hypnosis (http://eshhypnosis.eu). 


Na výcvik se lze průběžně přihlašovat.

Podrobné informace o přihlašování zde