NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ

2 students enrolled
0
0 recenze
 • Popis kurzu
 • Detailní informace
colton-sturgeon-6KkYYqTEDwQ-unsplash

Kapacita výcviku je aktuálně naplněna. Lze se přihlásit jako náhradník. Další běh plánujeme otevřít v roce 2026.

Zveme vás do dalšho běhu výcviku v supervizi a koučování. Tento výcvik splňuje parametry ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) a úspěšní absolventi tak splní požadavky na kvalifikaci supervizorů u ANSE a tím i v ČR. Kromě toho absolventi splní podmínky pro certifikaci Reteaming kouče  a získají osvědčení o absolvování kurzu v koučování akreditovaného na MPSV ČR (pod názvem: Koučování zaměřené na řešení s jednotlivci, týmy a skupinami v kontextu sociálních služeb, 257 hod). Výcvik je zaměřený na supervizní a koučovací práci s jednotlivci, skupinami i týmy.

Pro koho je výcvik určen

Z výcviku mohou těžit především supervizoři a koučové, popřípadě mentoři a konzultanti a další
profesionálové, kteří chtějí využívat přístup zaměřený na řešení při práci se svými klienty.

Vybraná témata

 • základní východiska a principy přístupu zaměřeného na řešení
 • supervize a koučování – podobnosti a rozdíly, typologie, odlišení od dalších způsobů práce
 • dojednávání cílů s klienty, uzavírání smlouvy (kontraktu)
 • základní nástroje přístupu zaměřeného na řešení
 • reteaming – sebezkušenost
 • techniky pro práci s jednotlivci, skupinami, týmy a celými organizacemi
 • a další …

Akreditace

MPSV ČR – koučovací část, pod názvem: “Koučování zaměřené na řešení s jednotlivci, týmy a skupinami v kontextu sociálních služeb”,  257 hod

ANSE – výcvik splňuje parametry Association of National Organisations for Supervision in Europe

Reteaming – účastníci výcviku splní sebezkušenostní část pro certifikaci Reteaming kouče (více v sekci “Akreditace a certifikace”)

Termíny

7. – 8. 11. 2024
20. – 21. 1. 2025

Další termíny naleznete v našem kalendáři, označení tohoto výcviku je SFSK-06.

Cena

115 000 Kč + DPH 21 % (tedy celkem 139 150 Kč za celý výcvik). Pro účastníky z neziskového sektoru, školství a veřejné správy a pro účastníky připravující se na supervizi v sociálních službách, školství či zdravotnictví je cena snížena na 85 000 Kč + DPH 21 % (tedy celkem 102 850 Kč za celý výcvik)

Lektorský tým

Mgr. Bc. Pavel Vítek

lektor, supervizor, kouč

Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, psychoterapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

lektor, supervizor, kouč

Na řešení orientovaný psychoterapeut, hypnoterapeut, supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků, certifikovaný Kids´skills a Reteaming kouč a trenér

PhDr. Michal Věžník

lektor, supervizor, kouč

Atestovaný klinický psycholog, certifikovaný Reteaming kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor

Mgr. Zuzana Hlobil Skoupilová

lektor, supervizor, kouč

Absolventka supervizního výcviku v Daletu, sociální pracovnice, lektorka, pedagog. 

Místo konání

Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min pěšky od Náměstí Republiky)

O výcviku:

Jedná se o jediný supervizní výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (solution-focused approach) v ČR, který zároveň kombinuje prohlubující výcvik v koučování zaměřeném na řešení.

Z čeho vycházíme:

Přístup zaměřený na řešení patří do velké rodiny postmoderních (či postaru systemických) přístupů, je ve většině zemí uznáván jako svébytný přístup s vlastními mezinárodními asociacemi, systémem akreditací a specifickou metodikou supervize a koučování. Supervize a koučování jsou z hlediska přístupu zaměřeného na řešení natolik podobné způsoby práce, že je možné se jim věnovat v rámci jednoho výcviku společně – samozřejmě s přihlédnutím ke specifikům každého z nich.

Během výcviku si účastníci osvojí základní i pokročilé dovednosti při práci s klienty s využitím přístupu zaměřeného na řešení. Výcvik splňuje podmínky a parametry ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe – www.anse.eu) a tím i doporučené požadavky na kvalifikaci supervizora v ČR.

Na co se zaměřujeme, co se ve výcviku naučíte:

 • základní principy přístupu zaměřeného na řešení
 • supervize a koučování – podobnosti a rozdíly, typologie, odlišení od dalších způsobů práce
 • dojednávání cílů s klienty, uzavírání smlouvy (kontraktu)
 • zázračná otázka
 • zkoumání zdrojů a jejich využití
 • využití škál
 • práce s kontextem
 • výjimky a předzvěsti řešení
 • vedení následných sezení – mapování, potvrzování a rozvíjení pozitivních změn
 • od malých krůčků k výrazným posunům
 • tvořivost a utváření vlastního stylu práce
 • techniky pro práci s jednotlivci, skupinami, týmy a celými organizacemi
 • a to vše formou praktického tréninku, různých aktivit a reflexí 


Vstupní podmínky:

S ohledem na pravidla ANSE musí účastníci výcviku, kteří se chtějí kvalifikovat jako supervizoři podle požadavků ANSE, splnit při nástupu do výcviku následující podmínky:

 • a) univerzitní vzdělání humanitního směru (alespoň Bc., popř. ukončené tři roky studia)
 • b) alespoň 4 roky praxe
 • c) absolvované průběžné vzdělávání (výcviky, kurzy…) v rozsahu minimálně 100h d) zkušenost vlastní supervize či koučování v pozici klienta (forma individuální, skupinová, týmová) minimálně 30h – doloží se potvrzením supervizora či kouče nebo čestným prohlášením s uvedením supervizorů či koučů (včetně kontaktů) a absolvovaných hodin. V případě chybějících hodin vlastní zkušenosti lze po dohodě využít supervize přímo od lektorů výcviku.
Pozn. 1: Absolventi či účastníci výcviků v Daletu nemusejí požadavky v bodech c) a d) zvlášť dokládat.
Pozn. 2: Účastníci výcviku, kteří se nechtějí kvalifikovat jako supervizoři podle ANSE (např. se zaměřují více na koučování), musí splnit jako vstupní požadavek pouze bod c), přičemž se předpokládá absolvované vzdělávání v koučování či supervizi, popřípadě lze akceptovat i vzdělávání v terapii a poradenství, pokud se jedná o některý z postmoderních přístupů. 


Struktura výcviku:

Výcvik se skládá z částí či modulů, které korespondují s požadavky ANSE:

 • Výuka a trénink dovedností – přímá výuka, při které si účastníci osvojují základní dovednosti supervize a koučování s využitím přístupu zaměřeného na řešení; součástí je vlastní zkušenost s koučovacím modelem Reteaming, osvojení různých názorů vhodných pro práci s jednotlivci, skupinami a týmy, živé konzultace s klienty mimo výcvik, živé konzultace s účastníky výcviků. (34 dní - 272h) 
 • Výcvikové intervizní týmy (VIT) – setkání v malých skupinkách v mezičase mezi výcvikovými setkáními, kde účastníci společně pracují se svými klienty nebo se věnují případové supervizi vlastní supervizní či koučovací praxe (nahrávky, prezentace případů a hledání alternativ…). (15 x 5h - 75h)
 • Individuální supervize – supervizní konzultace se supervizorem či koučem podle vlastního výběru (po schválení lektorským týmem), protože si tyto konzultace sjednávají účastníci samostatně a často s lidmi mimo lektorský tým, nejsou individuální supervize zahrnuty do ceny výcviku. (5 x 2h - 10h)
 • Praxe supervizora/ kouče pod supervizí lektorů – podle pravidel ANSE je třeba absolvovat minimálně 35h supervizní praxe pod přímou supervizí lektorů; účastníci mohou tuto praxi vykonat bezplatně v Daletu. (7 dní - 35 h)
 • Vlastní praxe – podle pravidel ANSE je třeba zdokumentovat v rámci výcviku alespoň 45h supervizní praxe účastníků výcviku s klienty (jednotlivci i skupiny). Část z tohoto rozsahu – 35h – se započítává z práce ve VITech, zbývajících 10h účastníci doloží potvrzením supervidovaných (a tyto hodiny se započítávají zvlášť do rozsahu výcviku). (10 h) 
 • Prezentace případů – výjezdní třídenní setkání, na kterém účastníci výcviku prezentují úspěšné případy ze své praxe a dokládají tak své dovednosti. (3 dny - 28 h)


Proč se učit supervizi a koučování s námi:

 • jde o jedinečnou možnost učit se důkladně jeden způsob práce – přístup zaměřený na řešení, který přináší prokazatelné výsledky, je jednoduchý a pragmaticky zaměřený a je dobře uchopitelný i pro začínající supervizory a kouče
 • budete mít možnost učit se od lektorů, kteří jsou průkopníky přístupu zaměřeného na řešení v ČR – s bohatými zahraničními kontakty, publikační činností, zkušeností s vedením výcviků a znalostmi aktuálních trendů přístupu zaměřeného na řešení ve světě
 • nepotřebujete se učit složité teorie o tom, jak funguje mozek, lidská psychika, systémy apod., a přesto se můžete naučit vést velmi efektivní supervizní či koučovací rozhovory a pracovat jednoduše a úsporně
 • učíme supervizi a koučování tím, že to děláme – celý program je vlastně vystavěn na neustálém supervidování a koučování, kdy lektoři pracují s účastníky i účastníci navzájem mezi sebou a společně své zkušenosti reflektují, staví na svých zdrojích a postupně si budují vlastní jedinečný styl práce
 • věříme, že pro učení je důležitá bezpečná a příjemná atmosféra a že učení by mělo člověka především bavit – a v tomto duchu se snažíme naše výcviky vést
 • máte možnost povinnou praxi absolvovat bezplatně přímo u nás – odpadají starosti se sháněním praxe a další náklady.
 • výcvik splňuje požadavky ANSE a tedy i požadavky pro kvalifikaci supervizora v ČR, které budou do budoucna pravděpodobně ještě více zakotveny v legislativě i v požadavcích organizací na supervizory
 • v rámci výcviku lze získat mezinárodní certifikaci Reteaming kouče (viz informace v sekci "Akreditace a ceretifikace" a získáte osvědčení o absolvování koučovacícho výcviku akreditovaného u MPSV ČR.
 • získáte přístup k velkému množství (přes 1000 stran) materiálů (knih, pomůcek, pracovních listů) v češtině i angličtině


Podmínky absolvování:

 • 90% účasti na výcvikových setkáních, vyšší neúčast si lze nahradit individuálními konzultacemi.
 • Splnění předepsaných hodin praxe a individuální supervize.
 • Plnění průběžných úkolů - samostudium a reflexe doporučených studijních materiálů (symposion), prezentace ukázek vlastní práce apod.
 • Obhajoby – prezentace úspěšného případu + odevzdání písemné práce. 


Kapacita výcviku je aktuálně naplněna. Lze se přihlásit jako náhradník. Další běh plánujeme otevřít v roce 2026.

Podrobné informace o přihlašování zde